LEVERING DIRECT UIT VOORRAAD
GRATIS VERZENDING > € 79,-
PICKUP POINT & EXPERIENCE CENTRE VEENENDAAL
FYSIEKE WINKEL IN OOSTERBEEK

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

  1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  'Koper'
  Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Tennis Store NL in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  'Consument Koper'
  Ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met Tennis Store NL in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  'Producten'
  Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tennis Store NL alsmede op alle met Tennis Store NL aangegane overeenkomsten.

  3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

  4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

  5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Tennis Store NL is ingestemd.
  6. De internetsite van Tennis Store NL richten zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

  7. Tennis Store NL behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

  8. Door het gebruik van de internetsite van Tennis Store NL en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

  9. Tennis Store NL is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

  1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Tennis Store NL is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

  2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

  3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

  4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  - de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Tennis Store NL via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Tennis Store NL ontvangen.
  - de potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestigingen van Tennis Store NL uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
  - de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
  - een offerte is door de Koper getekend en door Tennis Store NL ontvangen ingeval door Tennis Store NL een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

  5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Tennis Store NL herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Tennis Store NL de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

  6. Koper en Tennis Store NL komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Tennis Store NL gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

  7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Tennis Store NL garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

  8. Indien Tennis Store NL niet aan de leveringstermijn van 30 dagen kan voldoen, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De Koper zal hiervoor zelf contact op moeten nemen met Tennis Store NL.

 3. Prijzen

  1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

  2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

  3. De Koper is de prijs verschuldigd die Tennis Store NL in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Tennis Store NL worden gecorrigeerd.

  4. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, deze staan vermeldt bij het afrekenscherm, voordat er afgerekend wordt. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

  5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Tennis Store NL.

 4. Betaling

  1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
  - Vooruitbetaling
  - Creditcard (VISA, Mastercard)
  - iDeal

  Tennis Store NL kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

  2. Van de beschikbare betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.

  3. In het geval door Tennis Store NL een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

  4. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Tennis Store NL is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

  5. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 5% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

  6. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Tennis Store NL, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

 5. Levering en leveringstijd

  1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Tennis Store NL ernaar om bestellingen die voor 16.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Tennis Store NL kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk of telefonisch kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

  2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Tennis Store NL streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

  3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Tennis Store NL de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

  4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

  5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

  6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Tennis Store NL het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

 6. Gebreken en Klachttermijn

  1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Tennis Store NL ter kennisgeving worden gebracht.

  2. De Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Tennis Store NL is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.

 7. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling

  1. De consument Koper kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Tennis Store NL aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

  2. Tennis Store NL is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

  3. Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door Tennis Store NL voor Koper worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.

  4. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.

 8. Eigendomsvoorbehoud

  1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Tennis Store NL is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

  2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 9. Garantie en aansprakelijkheid

  1. In beginsel geldt voor door Tennis Store NL geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Tennis Store NL in kennis te stellen. Consument-Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen.

  2. Tennis Store NL is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Tennis Store NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

  3. Indien Tennis Store NL om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

  4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
  - Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  - Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Tennis Store NL of de fabrikant zijn verricht;
  - Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  - Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  - Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

  5. De Koper is gehouden Tennis Store NL te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Tennis Store NL zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

  6. Het is mogelijk dat Tennis Store NL op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Tennis Store NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

  7. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

  8. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Tennis Store NL streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

  9. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Tennis Store NL.

 10. Intellectuele eigendom

  1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Tennis Store NL , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

  2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 

  3. Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Tennis Store NL.

  4. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tennis Store NL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

 11. Persoonsgegevens

  1. Tennis Store NL zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

  2. Tennis Store NL neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Tennis Store NL, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 13. Geschillenregeling en beslechting

  1. Wanneer de Consument Koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Tennis Store NL aan deze keuze gebonden. Wanneer Tennis Store NL dat wil, zal de Consument Koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door Tennis Store NL schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Tennis Store NL de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

  2. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.

 14. Diverse bepalingen

  1. Tennis Store NL is gevestigd te (3905 NV) Veenendaal, Ravelijn 24 en geregistreerd bij de Kamer van koophandel te Arnhem onder nummer 59552220. Het BTW-nummer is NL001920831B31. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Tennis Store NL op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

  2. Tennis Store NL klantenservice (06-52067799) is bereikbaar voor informatie op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur. Op zaterdag bereikbaar van 10:00 tot 16:00 uur.

  3. Tennis Store NL streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

  4. Tennis Store NL besteedt heel veel zorg aan de website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Tennis Store NL is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.

  5. Foto’s en beschrijvingen van producten op deze site zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn bedoeld om u een goed beeld te geven van de producten. Wij kunnen helaas niet garanderen dat alle beschreven producten te allen tijde verkrijgbaar of op voorraad zijn, tenzij Tennis Store NL dit u uitdrukkelijk garandeert. Dit geldt tevens voor de juistheid van vermelde prijzen en aanbiedingen van deze producten. Tennis Store NL houdt daarom altijd de mogelijkheid om een bestelling te annuleren en het verschuldigde bedrag terug te storten indien producten en omschrijvingen verkeerd staan vermeld.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
LEVERING DIRECT UIT VOORRAAD
GRATIS VERZENDING > € 79,-
PICKUP POINT & EXPERIENCE CENTRE VEENENDAAL
FYSIEKE WINKEL IN OOSTERBEEK